1 lutego 2018

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO QUIZU DLA KLASY IV I V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Woda w trzech postaciach

 1. Jak nazywa się woda w stanie gazowym?
 2. Jak nazywamy zjawisko zmiany stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy?
 3. Czy woda paruje w każdej temperaturze?
 4. Od czego zależy parowanie?
 5. Kiedy para wodna zamienia się w ciecz?
 6. Czy powietrze zawiera parę wodną?
 7. Jak temperatura wpływa na parowanie wody?
 8. Jak wielkość powierzchni wpływa na parowanie?

Zjawiska zachodzące w powietrzu otaczającym kulę ziemską (pogoda, wiatr)

 1. Co to jest pogoda?
 2. Wymień składniki opisujące panującą pogodę.
 3. Jak nazywa się przyrząd do mierzenia temperatury powietrza?
 4. W jakich wartościach odczytuje się temperaturę powietrza?
 5. Jakie maksymalne wartości temperatury zaznaczone są zazwyczaj na skali termometru?
 6. Co to jest zachmurzenie?
 7. Jak powstają chmury?
 8. Jak nazywamy chmury tworzące się tuż pod powierzchnią ziemi?
 9. Jak powstaje rosa?
 10. W jaki sposób tworzy się szron?
 11. Skąd bierze się wiatr?
 12. Co to jest ciśnienie atmosferyczne?
 13. W jakich jednostkach mierzy się ciśnienie atmosferyczne?
 14. Jak nazywa się urządzenie służące do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?
 15. W jakim kierunku wieje wiatr?
 16. Kiedy wieje silny wiatr?
 17. Jak mierzymy prędkość i kierunek wiatru?
 18. Jak wyrażamy prędkość wiatru?
 19. Skąd pochodzi nazwa wiatru?
 20. Wymień osiem podstawowych kierunków wiatru.
 21. Jak sporządza się prognozę pogody?
 22. Od czego zależy temperatura powietrza?

Jak oddychamy?

 1. Podaj nazwę gazu znajdującego się w powietrzu, którym oddychamy.
 2. Jaki gaz znajduje się w powietrzu wydychanym?
 3. Co składa się na układ oddechowy u człowieka?
 4. Wymień elementy budujące drogi oddechowe u człowieka.
 5. Jaką rolę pełnią drogi oddechowe u człowieka?
 6. Wymień rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
 7. W jaki sposób usuwamy zanieczyszczenia z dróg oddechowych?
 8. Jaki narząd zmysłu mieści się w jamie nosowej?
 9. Który odcinek dróg oddechowych stanowi narząd głosu?
 10. W jakim odcinku układu oddechowego odbywa się wymiana gazowa?
 11. Na czym polega wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych?
 12. Jak nazywamy dwie fazy oddychania?
 13. Podczas której fazy oddychania dwutlenek węgla wydostaje się na zewnątrz organizmu.
 14. Jak dbać o układ oddechowy?
 15. Jakie substancje zawiera wydychane powietrze?

Drobnoustroje chorobotwórcze wnikające do organizmu z powietrzem

 1. Wymień trzy rodzaje drobnoustrojów chorobotwórczych wnikających do organizmu z wdychanym powietrzem.
 2. Wymień charakterystyczne objawy ospy wietrznej.
 3. Jakimi drogami dostają się do wnętrza organizmu drobnoustroje chorobotwórcze?
 4. Wymień czynniki, które przyczyniają się do rozwoju choroby.
 5. Jaką temperaturę ciała nazywa się gorączką?
 6. Jakie objawy towarzyszą gorączce?
 7. W jaki sposób leczy się objawy anginy?
 8. Jak można zapobiegać zachorowaniu?
 9. Jaki typ drobnoustrojów chorobotwórczych niszczą antybiotyki?
 10. Co to jest szczepionka?
 11. Jak reaguje organizm człowieka na szczepionkę?

Właściwości gazów

 1. Czy gazy mają określony kształt i objętość?
 2. Co nazywamy ściśliwością gazu?
 3. Podaj przykłady zastosowania ściśliwości gazów w życiu codziennym.
 4. Co nazywamy rozprężliwością gazu?
 5. Wyjaśnij, dlaczego gazy szybko się rozprzestrzeniają?
 6. Podaj przykład zastosowania gazu jako izolatora ciepła.