1 lutego 2018

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO QUIZU DLA KLASY VI I VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Wymień główne przyczyny powstawania kwaśnych deszczy?
 2. Co to jest freon?
 3. Które drzewostany są najbardziej odporne na zanieczyszczenia powietrza i dlaczego?
 4. Do jakich zasobów przyrody zaliczamy powietrze?
 5. Nad dużymi miastami często tworzy się smog. Wyjaśnij, co to jest smog?
 6. Jaki pierwiastek znajduje się w spalinach samochodowych?
 7. Jaką rolę w przyrodzie pełni tlen?
 8. Jakie organizmy są producentami tlenu, w jakim procesie go wytwarzają i co wykorzystują, aby go wyprodukować?
 9. Wyjaśnij, co to jest oddychanie?
 10. Co to jest wymiana gazowa?
 11. Podaj skład powietrza.
 12. Wymień stałe i zmienne składniki powietrza.
 13. Jakie substancje powstają zawsze w czasie spalania, gdy dostęp tlenu jest duży.
 14. Wymień co najmniej trzy związki chemiczne, które najczęściej występują w zanieczyszczonym powietrzu.
 15. Jaka jest różnica pomiędzy naturalnymi i antropogenicznymi zanieczyszczeniami powietrza?
 16. Co to jest niska emisja?
 17. Jakie są dwa podstawowe źródła niskiej emisji? (sektor komunalny i transport).
 18. Jakie są skutki ekologiczne i zdrowotne niskiej emisji?
 19. Jakie są dobre praktyki i inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony powietrza?
 20. Dlaczego balon powietrzny nie spada, lecz unosi się?
 21. Wymień drogi doprowadzające powietrze do płuc.
 22. Jakie funkcje pełni jama nosowa?
 23. Gdzie znajduje się narząd powonienia?
 24. Jakim nabłonkiem wysłane są drogi doprowadzające powietrze do płuc?
 25. Z ilu płatów zbudowane jest płuco lewe i prawe?
 26. Jaki proces zachodzi w płucach?
 27. Wyjaśnij, co dzieje się podczas wymiany gazowej wewnętrznej.
 28. Który składnik krwi transportuje tlen?
 29. Wyjaśnij, na czym polega oddychanie wewnątrzkomórkowe.
 30. Co jest głównym zadaniem układu oddechowego?
 31. Jak nazywa się chrząstka, która zamyka wejście krtani podczas połykania pokarmu?
 32. Podaj nazwy substratów biorących udział w oddychaniu wewnątrzkomórkowym.
 33. Wymień dwie cechy budowy jamy nosowej i na ich podstawie wykaż prawdziwość stwierdzenia, że powinno się wdychać powietrze przez nos, a nie przez usta.
 34. Wyjaśnij, dlaczego konieczne jest, aby pęcherzyki płucne były zbudowane z nabłonka płaskiego. W jaki sposób umożliwia to pełnienie pęcherzykom płucnym ich funkcji?
 35. Podaj nazwę procesu zachodzącego w płucach.
 36. Jak możemy dbać o powietrze,  którym oddychamy?
 37. Dlaczego należy wietrzyć klasę w czasie przerw? Podaj dwa przykłady.
 38. Wyobraź sobie, że masz przed sobą dwa nie podpisane naczynia, w jednym z nich znajduje się tlen, a w drugim dwutlenek węgla. Jak rozpoznasz te gazy.
 39. Jakie skutki wywołuje efekt cieplarniany?
 40. Który z gazów wywołuje efekt cieplarniany?
 41. Jak nazywa się jeden ze zmiennych składników powietrza, który można zidentyfikować wodą wapienną.?
 42. Co to są porosty?
 43. Do czego służy skala porostowa?
 44. W jaki sposób można dbać o układ oddechowy?
 45. Wymień właściwości azotu.
 46. Który gaz szlachetny ma najmniejszą gęstość?
 47. Jak nazywają się związki tlenu z innymi pierwiastkami?
 48. W jakich procesach powstaje tlenek węgla (IV)?
 49. Podaj trzy zastosowania tlenku węgla (IV).
 50. W jaki sposób można wykryć obecność tlenku węgla (IV)?
 51. Co to jest ozon?
 52. Dlaczego występowanie zwiększonej zawartości ozonu przy powierzchni Ziemi jest zjawiskiem niekorzystnym?
 53. Dlaczego tworzenie przez ozon warstwy w stratosferze jest zjawiskiem korzystnym?
 54. Jakie właściwości ma tlenek węgla (IV)?
 55. Skąd wzięła się nazwa „suchy lód”?
 56. Na czym polega zjawisko sublimacji?
 57. Czym jest dziura ozonowa?
 58. W jaki sposób powstaje dziura ozonowa?
 59. Co to jest efekt cieplarniany?
 60. Co to jest higroskopijność?