23 stycznia 2018

REGULAMIN DLA GIMNAZJÓW

 1. Konkurs odbędzie się 25 marca 2019 r.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.
 3. Konkurs został objęty honorowym patronatem:
  • Starostwa Powiatowego w Otwocku
  • Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
  • Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
 4. W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny uczniów szkół gimnazjalnych.
 5. Konkurs ma charakter quizu otwartego z udziałem publiczności i składa się z II etapów:
  1. Etap I:
   • W etapie I uczestnicy konkursu przeprowadzają w określonym czasie eksperymenty, po jednym z biologii, chemii i fizyki zgodnie z otrzymaną instrukcją.
   • Po przeprowadzeniu eksperymentu każda z drużyn dokonuje jego interpretacji, przedstawiając obserwacje oraz wnioski poprzez wypełnienie kart pracy.
   • Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia eksperymentu oraz potrzebne odczynniki zapewnia organizator konkursu.
  2. Etap II:
   • W etapie II uczestnicy odpowiadają na losowo wybrane pytania teoretyczne, w obrębie zagadnień obejmujących program nauczania gimnazjum z 3 przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii i fizyki.
 6. Uczestnicy konkursu otrzymują zagadnienia, do których przygotowywane będą pytania konkursowe (załącznik 1).
 7. Zasady uczestnictwa:
  • uczestników konkursu typują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w danej szkole
  • uczestnicy konkursu nie mogą wnosić do pracowni, w których będą wykonywać eksperymenty telefonów komórkowych
  • telefony z dostępem do Internetu będą potrzebne każdej drużynie w części quizowej konkursu
  • karty zgłoszeniowe wypełnione drukowanymi literami (załącznik 2) oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik 3) należy przesłać na adres szkoły: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13, lub sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – V EDYCJA”) do 18 marca 2019 r.
 8. Ocenie podlegać będą:
  • zakres wiedzy z nauk przyrodniczych
  • poprawność wykonania i sposób przedstawienia przeprowadzonych eksperymentów
 9. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:
  • pracowników Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
  • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Liceum i Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu
 10. Nagrody:
  • drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
  • wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy
 11. Formy pomocy dla uczestników konkursu:
  • Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13 (każdego dnia w godzinach od 9.00 do 14.00) pod nr 22 465 54 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – V EDYCJA”).
  • Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej: http://www.akwinata.edu.pl.