1 lutego 2018

REGULAMIN DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Konkurs odbędzie się 23 marca 2018 .

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

3. Konkurs został objęty honorowym patronatem

 • Starostwa Powiatowego w Otwocku
 • Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie

4. Uczniowie Szkół Podstawowych podzieleni będą na dwie grupy:

 • uczniowie młodszych klas – IV i V
 • uczniowie starszych klas – VI i VII

5. W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych, z grupy młodszych i starszych.

6. Konkurs będzie składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.

 1. W części praktycznej każda drużyna przygotowuje w określonym czasie jeden wylosowany wcześniej eksperyment.
 2. Uczestnicy konkursu otrzymają wcześniej instrukcje do eksperymentów (instrukcje dla klas IV i V).
 3. Instrukcje będą również dostępne na stronie internetowej organizatora konkursu: szkielko.akwinata.edu.pl
 4. Po przeprowadzeniu eksperymentu każda z drużyn dokonuje jego interpretacji, zamieszczając obserwacje oraz wnioski w karcie pracy.
 5. Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia eksperymentu oraz potrzebne odczynniki zapewnia organizator konkursu.
 6. W części teoretycznej uczestnicy biorą udział w quizie i odpowiadają na losowo wybrane pytania, obejmujące zagadnienia z zakresu przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz wiedzy nabytej przez uczniów 7 klasy szkoły podstawowej na przedmiotach przyrodniczych w I semestrze.
 7. Zwycięzcami konkursu będą trzy drużyny, które uzyskają największą ilość punktów z części praktycznej i teoretycznej.

7. Zasady uczestnictwa:

 • uczestników konkursu typują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w danej szkole
 • karty zgłoszeniowe wypełnione drukowanymi literami (załącznik 2) oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik 3) należy przesłać na adres szkoły: Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13, lub sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – IV EDYCJA”) do 15 marca 2018 r.

8. Ocenie podlegać będą:

 • poprawność wykonania i sposób przedstawienia obserwacji i wniosków z przeprowadzonego eksperymentu
 • wykonanie eksperymentu w określonym czasie podanym przez organizatora
 • poprawność odpowiedzi udzielanych w części teoretycznej

9. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:

 • pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
 • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Liceum i Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu.

10. Nagrody:

 • drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
 • wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy

11. Formy pomocy dla uczestników konkursu:

Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem Szkoły Podstawowej i św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13 ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00)