1 lutego 2018

REGULAMIN DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Konkurs odbędzie się 25 marca 2019.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.
 3. Konkurs został objęty honorowym patronatem:
  • Starostwa Powiatowego w Otwocku
  • Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
  • Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
 4. Uczniowie Szkół Podstawowych podzieleni będą na dwie grupy:
  • uczniowie młodszych klas – IV, V i VI
  • uczniowie starszych klas – VII i VIII
 5. W konkursie biorą udział 2-osobowe drużyny uczniów szkół podstawowych, z grupy młodszych i 3 osobowe drużyny z grupy starszych.
 6. Konkurs będzie składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.
  1. Część praktyczna:
   • W części praktycznej drużyna uczniów z klas młodszych przygotowuje w określonym czasie jeden wylosowany wcześniej eksperyment a drużyna uczniów z klas starszych wykonuje 3 eksperymenty : po jednym z biologii, chemii i fizyki.
   • Uczestnicy konkursu z klas młodszych otrzymają wcześniej instrukcje do eksperymentów (załącznik 1).
   • Instrukcje będą również dostępne na stronie internetowej organizatora konkursu: http://www.akwinata.edu.pl/
   • Po przeprowadzeniu eksperymentów każda z drużyn dokonuje jego interpretacji, zamieszczając obserwacje oraz wnioski w karcie pracy.
   • Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia eksperymentów oraz potrzebne odczynniki zapewnia organizator konkursu.
  2. Część teoretyczna:
   • W części teoretycznej uczestnicy biorą udział w quizie i odpowiadają na losowo wybrane pytania, obejmujące zagadnienia z zakresu przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz wiedzy nabytej przez uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej na przedmiotach przyrodniczych ( biologii, chemii i fizyce).
 7. Zwycięzcami konkursu będą trzy drużyny, które uzyskają największą ilość punktów z części praktycznej i teoretycznej.
 8. Zasady uczestnictwa:
  • uczestników konkursu typują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w danej szkole
  • uczestnicy konkursu nie mogą wnosić do pracowni, w których będą wykonywać eksperymenty telefonów komórkowych
  • telefony z dostępem do Internetu będą potrzebne każdej drużynie w części quizowej konkursu
  • karty zgłoszeniowe wypełnione drukowanymi literami (załącznik 2) oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik 3) należy przesłać na adres szkoły: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13, lub sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – V EDYCJA”) do 18 marca 2019 r.
 9. Ocenie podlegać będą:
  • poprawność wykonania i sposób przedstawienia obserwacji i wniosków z przeprowadzonego eksperymentu
  • wykonanie eksperymentu w określonym czasie podanym przez organizatora
  • poprawność odpowiedzi udzielanych w części teoretycznej
 10. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:
  • pracowników Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
  • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Liceum i Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu
 11. Nagrody:
  • drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
  • wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy
 12. Formy pomocy dla uczestników konkursu:
  • Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13 (każdego dnia w godzinach od 9.00 do 14.00) pod nr 22 465 54 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – V EDYCJA”).
  • Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej http://www.akwinata.edu.pl.