1 lutego 2018

REGULAMIN

 1. Konkurs odbędzie się 27 marca 2020 r.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.
 3. Konkurs został objęty honorowym patronatem:
  • Starostwa Powiatowego w Otwocku
  • Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
  • Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
 4. Uczniowie Szkół Podstawowych podzieleni będą na dwie grupy:
  1. uczniowie młodszych klas – IV, V i VI
  2. uczniowie starszych klas – VII i VIII
 5. W konkursie biorą udział 2-osobowe drużyny uczniów z klas młodszych i 3- osobowe drużyny z klas starszych.
 6. Konkurs będzie składał się z dwóch części: część I – eksperymentalna i część II – projektowa.
 7. W części I drużyna uczniów z klas młodszych przygotowuje w określonym czasie jeden wybrany przez organizatorów eksperyment a drużyna uczniów z klas starszych wykonuje 3 eksperymenty: po jednym z biologii, chemii i fizyki.
 8. Uczestnicy konkursu z klas młodszych – IV, V i VI otrzymują instrukcje doświadczeń oraz wymagania teoretyczne do części I konkursu.
 9. Uczestnicy konkursu z klas starszych – VII i VIII otrzymają wyłącznie wymagania do części I konkursu z zakresu trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki.
 10. Po przeprowadzeniu części ćwiczeniowej, każda z drużyn dokonuje interpretacji eksperymentów, zamieszczając obserwacje oraz wnioski w karcie pracy.
 11. Sprzęt oraz odczynniki niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów zapewnia organizator konkursu.
 12. W części II konkursu każda 2 – osobowa drużyna z klas IV-VI oraz 3- osobowa drużyna z klas VII-VIII prezentuje i przedstawia przed komisją swoją pracę projektową.
 13. W przypadku drużyn z klas VII –VIII konieczne jest przesłanie prezentacji projektu organizatorowi konkursu do 24 marca 2020 r.
 14. Zwycięzcami konkursu będą trzy drużyny, które uzyskają największą ilość punktów z obu części łącznie.
 15. Instrukcje do ćwiczeń, wymagania teoretyczne i dotyczące projektów, karty zgłoszeniowe oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów będą dostępne na stronie internetowej organizatora konkursu: http://www.akwinata.edu.pl/
 16. Zasady uczestnictwa:
  • uczestników konkursu typują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w danej szkole
  • uczestnicy konkursu nie mogą wnosić do pracowni, w których będą wykonywać eksperymenty telefonów komórkowych
  • karty zgłoszeniowe wypełnione drukowanymi literami oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie należy przesłać na adres szkoły: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13, lub sekretariat@akwinata.edu.pl ( w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM –VI EDYCJA”) do 15 marca 2020 r.
 17. Ocenie podlegać będą:
  • poprawność wykonania i sposób przedstawienia obserwacji i wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
  • wykonanie eksperymentów w określonym czasie podanym przez organizatora
  • poprawność udzielanych odpowiedzi
 18. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:
  • pracowników Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie
  • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Szkoły Podstawowej i Liceum
 19. Nagrody:
  • drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
  • wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy
 20. Formy pomocy dla uczestników konkursu:
  • Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13 (każdego dnia w godzinach od 9.00 do 14.00) oraz pod nr 22 465 54 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – VI EDYCJA”).
  • Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej http://www.akwinata.edu.pl.